Kupujúci potvrdením záväznej objednávky súhlasí s akceptovaním Obchodných podmienok. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

  1. NÁKUPNÝ PORIADOK

1.1 Registrácia/Prihlásenie

Na našom webshope sa dá nakupovať aj v prípade, ak sa zákazník nezaregistruje, avšak pri opätovných objednávkach si v prípade registrácie uľahčí vypĺňanie identifikačných údajov, ktoré už potom nemusí zadávať.

Údaje označené * sú povinné. Na konci registrácie je potrebné súhlasiť, že ste sa oboznámili s Ochranou súkromia (pod týmto menu informujeme a uisťujeme našich zákazníkov o ochrane osobných údajov, ktoré je potrebné pri registrácii zadať).

Po registrácii Vám príde potvrdzujúci email na adresu, ktorú ste zadali pri registrácii. Registrovaní užívatelia sa môžu prihlásiť pomocou funkcie Prihlásenie / Registrácia.

1.2 Priebeh objednávania pre registrovaných aj neregistrovaných užívateľov

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka.

Objednávky cez telefón neprijímame!

Všetky ceny za tovar a služby v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve, resp. objednávke a uvedený v našej ponuke. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v nepoškodenom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.
Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Vyhradzujeme si právo, že ak výrobca nedodá alebo vyradí zo svojej obchodnej činnosti objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu, má kupujúci v takýchto prípadoch právo od zmluvy odstúpiť.

1.3 POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Po odoslaní objednávky bude spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

1.4 STORNO OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

1.4.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom e-mailu. V takomto prípade sa objednávka považuje za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 30 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti. Pri odstúpení od objednávky je predajca povinný vrátiť celkovú sumu objednávky vrátane dopravných nákladov kupujúcemu najneskôr do 30 dní. Zo zdravotných a hygienických dôvodov prijímame späť len neotvorené výrobky! V prípade odstúpenia od objednávky nesie s týmto spojené náklady kupujúci. Predajca môže požadovať náhradu škody spôsobenú nesprávnym používaním výrobku.
Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok, e-mailom na adrese: ctf.sk@ctf-co.eu alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:
– nepoužívaný
– nepoškodený
– kompletný
– spolu s dokladom o kúpe
– podľa možnosti v pôvodnom obale
Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet, a to najneskôr do 30 dní.

1.4.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami; alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 30 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia.

1.5 DODANIE TOVARU

Daňový doklad (faktúra) posielame v zásielke spolu s tovarom. Objednaný tovar Vám vieme doručiť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. a) kuriér na dobierku
    b) kuriér (úhrada vopred)

V prípade, že objednávka nedosiahne hodnotu 80,- € s DPH, tak účtujeme dopravné náklady v hodnote 6,- € s DPH.

Ceny sú uvedené s DPH.

Pri dodaní zásielky sa odporúča skontrolovať stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné s prepravcom poškodenie popísať v zápisnici o škodách.

V prípade, že poškodenie obsahu zásielky alebo jej neúplnosť kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné nás o tom informovať do 24 hodín na e-mailovej adrese ctf.sk@ctf-co.eu.

1.6 PLATBA

Platba na dobierku sa uskutoční pri prevzatí balíka od kuriéra. Doklad o zaplatení dobierky je potrebné si vypýtať od kuriéra.

1.7 EXPEDOVANIE TOVARU

Tovar expedujeme od potvrdenia objednávky do 2-7 pracovných dní, ale podľa možností do 24 hodín.
Dôležité upozornenie!

Expedícia tovaru plateného cez bankový prevod sa predĺži, keďže tovar expedujeme len v tom prípade, keď je platba pripísaná na náš účet (v závislosti od banky klienta úhrada môže trvať aj 3 pracovné dni).

  1. REKLAMAČNÝ PORIADOK

2.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa vydáva spoločnosť

ERAWAN MASSAGE  s.r.o. so sídlom Úzka 719/3, 924 01 Galanta, IČO: 46939709, nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len “reklamácia”) vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
Tento Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Zb.) a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).

Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim (§ 619 Obč. zákonníka). Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady veci pri prevzatí kupujúcim (záručná doba) je 24 mesiacov (§ 620 Obč. zákonníka).

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť.
Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci po skončení opravy vec prevziať, sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru (§ 627 Obč. zákonníka).

2.2 UPLATNENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIA) – MIESTO, LEHOTY, SPÔSOB

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v sídle predávajúceho na adrese Úzka 719/3, 924 01 Galanta alebo sa môže informovať na telefónnom čísle 033/321 25 27 ako aj e-mailom na adrese info@ana-naturfarm.sk.

Reklamáciu je potrebné nahlásiť PÍSOMNE na mailovú adresu  ctf.sk@ctf-co.eu. Lehota na vybavenie reklamácie je zo zákona 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie, neposlal reklamovaný výrobok alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci.