Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch, a to najmä údaje, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné na realizáciu objednávky kupujúceho.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas tiež zanikne pri on-line zrušení registrácie, resp. v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na našu stránku v časti “Môj účet” – samozrejme iba v prípade registrovaných zákazníkov.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi, bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade so zákonom a inými platnými právnymi predpismi SR, bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom, ani ich nebude obchádzať a poskytnuté osobné údaje bude používať len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok predávajúceho.

 

IMPRESSUM

Obchodné meno
Creative Toys Faktory s. r. o.

Naše sídlo
935 51 Tekovský Hrádok 32

IČO
44234279

DIČ
2022636627

IČ DPH
SK2022636627

Telefónny kontakt
+421902935555

Predmet činnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb

Peňažný ústav
Tatrabanka a.s. pobočka Levice

SWIFT kód
TATRSKBX

Kód banky
1100

Číslo účtu
2624186279/1100

Konateľ
Ivan Košút

Obchodný register
OR OS Nitra, Odd.Sro, Vložka č.: 22606/N

Všetky texty, obrázky, audio súbory a ďalšie tu uverejnené informácie podliehajú autorským právam spoločnosti CTF s. r. o. Reprodukcia, preklad alebo opätovné použitie celku, alebo jeho častí nie je povolené bez písomného povolenia spoločnosti CTF s r. o. Použitie obrázkov je povolené iba na osobné účely.